BannerSWEPRE

Förundersökning påbörjad gällande polisanmälan av förra styrelsen

Vi har, efter samråd med Polisens förundersökningsledare som meddelat 20170718 att förundersökning inletts och efter styrelsemöte, beslutat att informera om de rättsliga åtgärder (med bakomliggande skäl) som styrelsen tvingats vidta mot förra styrelsen.

Särskild handräckning 
Särskild handräckning av Kronofogden har begärts med anledning av att förra styrelsen inte överlämnat föreningens bokföring, momsunderlag, deklarationsunderlag, tidigare protokoll, försäkringar etc till styrelsen. Härigenom blockeras styrelsens arbete, styrelsen förhindras dessutom att driva in fordringar och betala utestående skulder och kan inte fullgöra föreningens skyldigheter gentemot Skatteverket och lämna föreningens inkomst- och momsdeklaration och kan ej heller verifiera eller följa de in- och utbetalningar som gjorts via föreningens konto. Handräckningsansökan är inlämnad 20170525.
Misstänkt förskingring 
Styrelsen har funnit flera föreningsfrämmande utbetalningar för privata omkostnader, liksom återkommande transfereringar/ utbetalningar till privata konton. Medel till den obetalda momsskulden för år 2016 saknas. 
Polisanmälan är inlämnad 20170603 efter styrelsebeslut.

Trolöshet mot huvudman
Förra styrelsen har i strid med §2 och §3 i föreningens då gällande stadgar genomfört ett arrangemang 2015 som belastat föreningen med ett större underskott som får täckas av föreningens enda stadgemässiga inkomstkälla, icke vinstdrivande avgifter för stambokstjänster. Föreningen har belastats med upprepade straffavgifter för sent inlämnade deklarationer/momsredovisningar vilket revisorn ska rapportera till Skatteverket. 2015 genomfördes inte någon revision, vilket är ett stadgebrott. Polisanmälan är inlämnad 20170615 efter styrelsebeslut.

Egenmäktigt förfarande/ Olovligt förfogande
Förra styrelsen har i strid mot gällande lagstiftning inte överlämnat samtliga ANCCE Suecias tillhörigheter som bokföring, protokoll, arkiv, och övriga tillgångar etc till styrelsen. Överlämnandet skulle skett i direkt anslutning till årsmötet. 
Polisanmälan är inlämnad 20170615 efter styrelsebeslut.

/Styrelsen för ANCCE Suecia

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter